Utredningen gällande kemikalieskatt på textil nu klar

Som vi tidigare informerat så har Textilimportörerna haft en plats i den expertgrupp som regeringen utsett för att utreda hur en eventuell skatt på textilier skulle kunna se ut.

Utredningen blev offentlig igår eftermiddag (1/4) och jag bifogar det särskilda yttrande som Textilimportörerna skrivit tillsammans med Svensk Handel och Svenskt Näringsliv. Vi är mycket kritiska till att införa denna skatt.

Vi anser bland annat att så som skatten nu föreslås bli utformad försöker man via ett nationellt styrmedel lösa internationella utmaningar. Ett effektivt miljöarbete görs företrädesvis på EU-nivå. Homogena lagkrav och riktlinjer på europanivå eller global nivå får betydligt större effekt än nationella särregleringar för att uppnå substitution av kemikalier. Farliga ämnen ska i första hand förbjudas. Att införa svenska särregleringar kan få till följd att handelshinder och en snedvriden konkurrenssituation uppkommer.

Läs ytterligare uttalande från Svensk Handel HÄR samt synpunkter från Svenskt Näringsliv HÄR

Återkoppla gärna till oss med tankar och funderingar. Mejla: louise.winter@textileimporters.se

Nyheter